Skip to main content

Edelstahlschrauben

DIN 6921

Produktion nach Norm DIN 6921.
Materialien: 4.8 – 5.8 – 8.8 –10.9 – A2 – A4

DIN 34817

Produktion nach Norm DIN 34817.
Materialien: 8.8 – A2

IVECO 11-0178

Produktion nach Norm Iveco 11-0178.
Materialien: 5.8 – 8.8 – A2

IVECO 11-0806

Produktion nach Norm Iveco 11-0806.
Materialien: 5.8 – 8.8 – A2

ISO 14580 vierlappig

Produktion nach Norm Iveco ISO 14580.
Materialien: A2/80

NFE 25-107

Produktion nach Norm NFE 25-107.
Materialien: 4.8 – 5.8 – 8.8 – 10.9 – A2 – A4